سیستم های سفارشی با قابلیت یکپارچگی با سایر سیستم ها نظیر سیستم فروش اعتباری، تدارکات و …