ایجاد داشبورد های مدیریتی و سیستم های BI جهت ایجاد گزارشات پویا و تحلیل جهت تصمیم های مدیریتی و کلان راه مناسبی جهت استفاده هوشمندانه از داده های سازمان می باشد.