نظامند نمودن فعالیت های و امور محوله منابع انسانی جهت بالابردن کارآیی و اثر بخشی آنها و گردش و پیگیری مکاتبات اداری و امور سازمانی