هوشمند سازی تجاری که به صورت اختصار BI نامیده می شود به عنوان یکی از بهترین ابزارها برای ارائه مشاوره های دقیق به مدیریت ارشد سازمان شناخته می شود.