ارائه کلیه امور مشاوره مدیریت و تامین ابزارهای لازم برای انجام این مهم