هوشمند سازی کسب و کار

هوشمند سازی تجاری که به صورت اختصار BI نامیده می شود به عنوان یکی از بهترین ابزارها برای ارائه مشاوره های دقیق به مدیریت ارشد سازمان شناخته می شود.

BI مخفف کلمه Business Intelligence است که معمولا در فارسی به صورت هوشمندی تجاری یا هوشمند سازی کسب و کار ترجمه شده است.

به عنوان یک تعریف ساده از BI

منظور ازBI دسته بندی (طبقه بندی) کردن اطلاعات پراکنده برای مدیریت است، تا مدیریت بتواند بر اساس آن اطلاعات دسته بندی شده ، تصمیمات بهتری برای کسب و کار اتخاذ نماید.

یک مثال ساده از BI

دسته بندی کردن اطلاعات پراکنده تصادفات بر اساس

  • خودرو – درصد تصادفات جاده ای بر اساس نوع خودرو مثل پراید، پژو و …
  • جاده – نقاط حادثه خیز در جاده های کشور برای ترمیم آنها
  • سن یا جنسیت رانندگان

مثال دیگری از BI

دسته بندی کردن اطلاعات پراکنده فروش بر اساس

  • گروه محصول – میزان فروش و برگشتی فروش بر اساس گروه محصول
  • گروه مشتری – میزان فروش و برگشتی فروش بر اساس گروه مشتری
  • زمان – میزان فروش و برگشت فروش بر اساس ماه یا فصل یا …

اطلاعات موجود در BI باید دارای شرایط زیر باشند

  • دقیق (Accurate)

اطلاعات باید دقیق و مرتبط با موضوع همان کسب و کار باشد.

  • با ارزش (Valuable)

اطلاعات باید با ارزش باشند و قبل از ارائه BI مشخص نباشند.

  • به موقع (On Time)

در زمان درست ارائه شوند نه اصطلاحا نوشدارو بعد از مرگ سحراب باشند

  • قابل اجرا (Actionable)

برخی از تصمیمات مهم که از اطلاعات مهم بدست می آیند قابلیت اجرا ندارند.