تیم پشتیبانی متشکل از افراد حرفه ای حوزه آی تی هستند.