مدیریت مجموعه پارسیان مهر آپادانا متشکل از افراد توانمند حوزه آی تی و همچنین حوزه کسب و کار است.