متخصصین حوزه آی تی در این تیم به صورت تخصصی بر برنامه نویسی و تولید نرم افزارهای مورد نیاز متمرکز شده اند.