متخصصین حوزه آی تی و کسب و کار در این تیم حضور دارند.